Standard side

saksliste til Generalforsamlingen for 2021 GHL.

Velkommen V/ Leder.

1. Godkjenning av Innkalling og saksliste.

2. Valg av møteleder

3. Valg av referent og 2 personer til å underskrive protokollen

4. Årsmelding

5. Regnskap med forslag til budsjett.

6. Fastsetting av kontingent for 2022

Styret har følgende forslag: Medlemskontingenten for 2022 settes til kr 250 for voksen. Beholdes uendret for ungdom under 16 år.

7. Behandle innkomne forslag.

8. Valg av styre, komiteer og ponni/ungdomskomite

9. Valg av utsending til AT generalforsamling for 2020

10. Valg av utsending til ST generalforsamling for 2020

11. Valg av planleggingskomite til GGP

12. Årets hest/ ponni

Årsmøte slutt.

Bespisning.

Styrets Årsberetning for året 2020

Til Generalforsamlingen fredag 29. januar. Utsatt til 26 mars.2021 på Gyland Grendehus.

Året som ligger bak oss har vert et spesielt år, det første året siden starten at vi ikke har arrangert lokalkjøring(GGP) Vi kunne heller ikke arrangere hestens dag.

Sportslig.

Det har likevel vært mulig å holde en viss aktivitet med trening, og også utleie av anlegget til Norsk rytterforbund. og Ponnigruppa klarte på glimrende vis å gjennomføre den ukelange Ponni/ungdomsleiren. Her var mange delaktige og gjorde en stor innsats, men det er 3 stk styret likevel vil fremheve. Nina Rødland, Kjell Arild Egeland og Cesilie Haugedal.

Vedlikehold og opprustning av anlegget.

Det har blitt utført vanlig vedlikehold av anlegget, bane, rettstrekk og bygninger. Og i tillegg oppsatt luftegårder.

Styrearbeid.

Styret har i 2020 avholdt 10 møter .

Hester til start.

Lagets medlemmer har også i år hatt hester til start på diverse travbaner i Norge og i Danmark.

Dette har resultert i 9 første 2 andre og 3 tredje plasser. Best av disse er Hans Anton Hellands hest Rexine som med sine 9 seire er årets hest i laget.

Handsome Hank som GHL har 10 % andel i har vert skadet og borte fra løp deler av året. Men er nå tilbake i løpsbanen igjen.

Dugnader.

Da Luftegårdene vi hadde en stor dugnad og kostnad på i 2019 ble fjernet måtte disse settes opp igjen før ungdomsleiren. Luftegårdene ble tatt bort uten at dette var avklaret med styret. Med en god dugnadsinnsats av medlemmene og da spesielt Magnar lund og Roald Klungeland som stilte med maskiner, fikk vi disse ferdig på en dugnad /en lørdag.

Sponsorer.

Vår hovedsponsor er Flekkefjord Sparebank. Vi takker for støtten og det gode samarbeid gjennom mange år. Andre viktige inntektskilder er Tippelaget på Rikstoto, der Siv Kristin gjør en kjempejobb som ansvarlig Dette har gitt laget fine inntekter. Også Grasrotandelen fra Norsk Tipping gir inntekter til laget. Vi takke alle som støtter opp om disse tiltakene.

Medlemmer. Medlemstallet i 2020 er116 som har betalt medlemskontingents for 2020.

Lokalkjøring. Dersom Corona situasjonen gjør det mulig blir vår lokalkjøring lørdag 7. august.2021.

Styret.

Regnskap 2020

Konto

3

3 100

3 210

3 220

3 230

3 240

3 300

3 400

3 500

3 600

3 700

3 800

3 900

4

4 400

4 500

4 600

4 700

4 900

5

5 100

5 200

5 300

5 400

5 900

6

6 100

6 200

6 300

6 400

6 500

6 600

7

7 100

7 200

7 900

8

8 100

8 500

8 900

Tekst

INNTEKTER

Medlemskontingent

DNT banebidrag

DNT løpsbidrag

DNT DU- tilskudd

DNT andre bidrag

Off/kommunale tilskudd

Lokalkjøring

Aktivitetsinntekter

Anleggs-/leieinntekter

Salg- og inntektsbringende tiltak

Reklame, sponsor etc

Andre inntekter

Sum inntekter

UTGIFTER

LOKALKJØRING OG AKTIVITETER

Lokalkjøring

Aktivitetsutgifter

Trening og instruksjon

Utdanning og kursvirksomhet

Andre tiltak

ADMINISTRASJON, MØTER

Styremøter

Personalutgifter

Andre møteutgifter

Deltakelse andres møter

Andre adm.utgifter

ANLEGG OG UTSTYR

Investering anlegg

Avskrivning anlegg

Drift og vedlikehold anlegg

Investering maskiner/utstyr

Avskrivning maskiner/utstyr

Drift og vedlikehold maskiner/utstyr

SALG OG ANDRE UTGIFTER

Salgsutgifter

Utg inntektsbringende tiltak

Andre utgifter

Sum driftsutgifter

FINANS/EKSTRAORDINÆRE POSTER

Finans-/ekstraordinære inntekter

Finans-/ekstraordinære utgifter

Sum finans

Årsoverskudd/underskudd

Budsjett

2021

20 000

15000

30000

10000

20 000

30 000

12 000

10 000

40 000

187 000

10 000

20 000

7 000

5 000

10 000

5 000

1 000

7 000

15 000

15 000

70 000

35 000

10 000

15 000

225 000

5 400

-32 600

Regnskap

2020

20 400

20000

61 876

11 314

12 000

54 000

2 690

182 280

18 045

3 984

1 565

17 412

12 608

31 428

2 690

1 797

5 974

95 503

5 321

25

5 296

92 073

Regnskap

2019

18 800

20000

24800

12027

28 635

32 000

20 540

13 250

45 750

2 600

218 402

1 200

27 996

5 000

1 912

2 859

7 912

7 779

9 452

78 610

48 000

2 533

17 758

211 011

5 770

25

5 745

13 136

Valgkomiteens forslag 2020

Valgkomiteen 2020: Sveinung Kongevold, Kaja Lunden Johansen, Elena Omland.

Vara: May Britt Waage

Styret 2021

Leder: Leif Tønnesen

Nestleder: Odd Arne Nilsen – Ikke på valg

Kasserer: Solveig Eiesland

Styremedlem: Nina Rødland

Styremedlem: Roald Klungland – Ikke på valg

Vara til styret

1. Vara: Sigrid Klungland

2. Vara: Helene Ekhom

Grand Prix komiteen 2021

Roald Klungland, Sigrid Klungland, Bethina Tollefsen, Siv Kristine Skailand Ørseng.

Ponnigruppa 2021

Cecilie H Moi, Nina Rødland, Karoline Haddeland Lorentzen, Odd Arne Nilsen, Elena Omland, Kjell Arild Egeland, Helene Ekhom.

Ungdomsrepresentant for ponnigruppa: Frøya L Rødland

Banekomite 2021

Leder Roald Klungland, Sveinung Kongevold, Hans Anton Helland, Bjørn Horpestad, Magnar Lund, Torbjørn Egeland

Grillsjef: Solveig Eiesland

Festkomite 2021

Anne Lise Kongevold, mangler de andre foreløpig…..

Valgkomite 2021

Sveinung Kongevold, Kaja Lunden Johansen, Elena Omland.

Vara: Mangler foreløpig

Revisorer: Anne Lise Kongevold og Nils L Gyland

Følgende forslag/spørsmål er levert til styret i rett tid og vedlegges saksliste til Generalforsamlingen.

Forslag 1. Parkering under Gyland grand prix skal være i enden av banen og ved hytter.

Styrets innstilling. Dersom nevnte område egner seg til parkering er styret enig. Området ligger greit til for parkering, men dette vil ikke dekke behovet dersom det kommer mye publikum til lokalkjøringen. Da må det området vi har avtale med grunneier også tas i bruk.

Forslag 2. Stenging av Bane. (utenom første lørdag i august når det er GGP) Under andre arrangementer skal banen være åpen for trening av hest til klokken 1200.

Styrets innstilling Det er et fåtall ganger i løpet av året det er nødvendig å stenge banen for trening for lagets medlemmer, eksempler på slike er. Ponnyleiren. Denne foregår i forkant lokalkjøringa, og det er mye ungdom og hest. Det vil være direkte uforsvarlig og slippe til for eks hurtigkjøring på rettstrekk og i banen disse dagene.

Ridegruppa har også avtale med travlaget og bruk av banen, vi har også forespørsler fra Rytterforbundet om bruk ved enkelte tilfeller.

Dette tilsier at vi ikke bør gå for dette forslaget. Vi vil da kunne miste inntekter og det vil ikke være forsvarlig å holde ponnyleir med det resultat at rekruteringen blir svekket.

Forslag 3. Status for lys på bane og rettstrekk.

Styrets svar. Status er. Banen. Som det ble opplyst på tidligere generalforsamling Vurderte Styret at det ville være feil bruk av våre midler å montere lys på en bane som ikke vil kunne brukes til tider vinterstid/mørketid da det ikke er brøytet veg fram og heller ikke blir brøytet/skrapt på Banen.

Rettstrekk. Her er situasjonen den at Gyland hestesportslag har en oppsigelig(årlig) avtale med grunneier. Det vil derfor ikke kunne forsvares å montere lys på det resterende strekket, dette er oppmålt og vurdert kostnadsmessig. Vi vil sannsynligvis heller ikke få tilskudd til dette fra forbund/DNT med den kortsiktige avtalen vi har med grunneier

Ridebane. Her har styret satt ned et utvalg med Roald Klungland som leder for å se på mulighet for å montere lys på denne.

Forslag 4. Treningsløype rundt banen blir det jobbet videre med.

Styrets vurdering. Dette er styret usikker på hvordan skal forstås, er det en opplysning til styret/generalforsamlingen eller er det er spørsmål. Styret arbeider ikke med problematikken treningsløype rundt banen. I vår leieavtale med grunneier inngår ikke området mot fjellet, og det er kommunal vei på motsatt side,

Forslag 5. Publikumsplass må utbedres.

Styrets vurdering. Vi har kanskje et av de fineste publikumsområder av alle lokalbaner i Agder. Vi har fått mye skryt for dette. Gresskledd og godt med benker og bord og plass til alle. Styret ser derfor ikke nødvendigheten i å bruke midler på å bygge tribune.

Forslag 6. Må få på plass mer masse til små reparasjoner på banen. Ønske om en skrape.

Dette er det muligheter for i driftsbudsjettet, Banekomiteen med leder Roald Klungeland kan innenfor tildelt budsjett organisere dette.

Forslag 7. Banen og rettstrekket skal kunne benyttes året rundt til trening av hest.

Styrets Innstilling. Dersom det skulle gjøres vedtak som foreslått må det utarbeides Kostnadskalkyle vedrørende.1. brøyting, 2.økte vedlikeholds utgifter, 3.økte driftsutgifter, 4.innkjøp av nødvendig utstyr for vintervedlikehold.5 Skal bane og rettstrekk vedlikeholdes på dugnad? eller skal det settes av lønnskostnader i budsjettet?

Styret mener at Bane, Rettstrekk og Ridebane skal være åpent for bruk så lenge det er mulig uten at blir brøytet kommunal veg eller bane /rettstrekk. Forslaget slik det foreligger, kan ikke vedtas før utgiftssiden er vurdert og inntatt i budsjett.